Drošākās valstis pasaulē

Kas būtu tās valstis, kas būtu visdrošākās valstis pasaulē, ja, piemēram, rītdien sāktos 3. Pasaules karš? Valsts atrašanās vieta un attālums no konfliktu epicentra, šķiet, varētu būt gana motivējošs faktors, kas būtu jāņem vērā, izvēloties sev drošu patvērumu.

Turpinājumā uzskaitītas 10 drošākās pasaules vietas, kurās noteikti būtu droši patverties pasaules konfliktu laikā. Sarakstu, ņemot vērā daudz un dažādus faktorus, izveidojis expatify.com.

10. Šveice

Šveice ir tā valsts, kurai ir gara politiskās neitralitātes vēsture, turklāt, atrašanās vieta Alpu kalnos, neskatoties uz kaimiņvalstu lielo skaitu, var kļūt par gana drošu patvērumu.

9. Kostarika

Kostarika izceļas ar savu stabilo demokrātisko iekārtu, neitrālo politiku, kā arī izformētu militāro struktūru. Tā ieņem augstas pozīcijas tādos reitingos kā Laimīgās planētas indekss, Indekss par apmierinātību ar dzīvi, kā arī Vispasaules miera indekss.

8. Papua Jaungvineja

Neskatoties uz to, ka daudzi Papua Jaungvinejas reģioni vēl joprojām tiek vēl tikai atklāti, kalnu tautas ir vienas no izolētākajām pasaulē, kā arī šeit ir ļoti piemērota vieta, lai varētu pilnīgi izolēties no ārpasaules.

7. Kanāda

Neskatoties uz to, ka Kanāda ir otrā lielākā pasaules valsts, tā robežojas tikai ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Robežvalstu trūkums nozīmē to, ka nepieciešamības gadījumā pastāv lielāka iespējamība aizbēgt. Tāpat jāpiemin, ka Kanādai nav daudz ienaidnieku, un Vispasaules miera indeksā tā ieņem augstas pozīcijas.

6. Seišelu salas

Izolētā un drošā vietā atrodas arī Seišelu salas, kas ir arī lieliska vieta, lai relaksētos un aizmirstu visas rūpes.

5. Somija

Somija arī ir to valstu starpā, kuras vēsture liecina par to, ka Somija allaž ir centusies palikt ārpus starptautiskajiem konfliktiem. Pateicoties tās neitrālajai teritorijai, Somija ierindojas Vispasaules miera indeksa desmitniekā.

4. Tuvalu

Tuvalu sala, kas ir izolēta Mikronēzijas reģionā, ir viena no atsvešinātākajām un drošākajām vietām pasaulē, turklāt, tā ir 3. vismazāk apdzīvotā vieta uz Zemes.

3. Īslande

Tā kā Īslande nerobežojas ar nevienu valsti, tai pasaulē nav praktiski neviena ienaidnieka. Īslandes iedzīvotāji tiek raksturoti kā laimīgi cilvēki, bet pati valsts Vispasaules miera indeksā ierindojas augstā pozīcijā. Ja gadījumā izceltos pasaules līmeņa konflikts, ir maz ticams, ka Īslande tajā būtu iesaistīta.

2. Butāna

Butāna, Himalaju kalnu ieskauta, ir uzskatāma par vienu no izolētākajām valstīm pasaulē. Tā ir viena no valstīm, kurai ir izdevies saglabāt tik reto balansu starp seno kultūru un mūsdienu modernizāciju. Butānas reliģiskie iedzīvotāji ir pārliecināti, ka visus konfliktus ir iespējams risināt mierīgā ceļā. Neskatoties uz to, ka Butāna atrodas diezgan nemierīgā reģionā, tās ģeogrāfiskā atrašanās vieta to pasargā.

1. Jaunzēlande

Jaunzēlande tiek uzskatīta par izolētāko valsti pasaulē ar ļoti augtu attīstības līmeni. Tā kā Jaunzēlande nedala robežu ne ar vienu citu valdību, tai nav arī politisko ienaidnieku. Jaunzēlande ir tā valsts, kas Vispasaules miera indeksā ieņem godpilno pirmo vietu.

Drošība skolās

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.11.2009. gada noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, ikvienai Latvijas Republikas izglītības iestādei ne retāk kā vienu reizi gadā ir jāsaņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums, kā arī Veselības inspekcijas atzinums.

Tāpat ne retāk kā reizi gadā ir jāplāno un jāorganizē pasākumi par bērnu drošību visās turpinājumā minētajās jomās, kā arī noteikti ir jābūt izstrādātam evakuācijas plānam. Kad skolēni ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu, tas tiek reģistrēts klases vai grupas žurnālā, kur skolēns, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus, atbilstoši prasmēm un spējām iepazīšanos ar pieminētajiem noteikumiem apliecina ar ierakstu “iepazinos”, datumu un parakstu.

It visiem skolēniem un skolas darbiniekiem ir jābūt pieejamai informācijai par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu, kā arī jābūt noteiktiem atbildīgajiem pedagogiem, kas skolēnus ar visu iepriekšminēto iepazīstinās. Tāpat jānosaka arī noteikts skaits pedagogu, kas ir atbildīgi par drošību ekskursijās, pārgājienos, sporta sacensībās, kā arī citos skolas rīkotajos pasākumos.

Skolām ir jāizstrādā iekšējās kartības noteikumus, kas nosaka:

 • skolēnu uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un tās organizētajos pasākumos;
 • informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu un evakuācijas plāna izvietojumu skolā;
 • aizliegumus, kas attiecas uz alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu un realizēšanu skolā un tās teritorijā;
 • skolēna rīcību, ja tas kādas personas darbību uzskata par apdraudošu savai vai kādas citas personas drošībai;
 • pedagogu un vadītāja rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret kādu personu;
 • atbildību par minēto noteikumu neievērošanu;
 • citus jautājumus, ko skola uzskata par svarīgiem.

Skolām ir jāizstrādā drošības noteikumi, kas nosaka:

 • drošību mācību kabinetos un telpās, kurās atrodas vielas vai iekārtas, kas var apdraudēt cilvēku veselību un drošību;
 • ugunsdrošību;
 • elektrodrošību;
 • pirmās palīdzības sniegšanu;
 • drošību ekskursiju, pārgājienu un pastaigu laikā;
 • drošību citos skolas organizēto pasākumu laikā;
 • drošību sporta sacensību un nodarbību laikā;
 • rīcību ekstremālās situācijās;
 • rīcību nestandarta situācijās;
 • ceļu satiksmes drošību;
 • drošību un ūdens un ledus;
 • personas higiēnu un darba higiēnu;
 • darba drošību praktisko un laboratorijas darbu veikšanas laikā;
 • drošību mācību nodarbību starplaikos un to laikā.

Neskaitot iepriekš minētos noteikumus, ikvienai skolai ir jānosaka un jāpadara pieejama arī skolēnu vecāku un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība skolā un tās teritorijā.

Ja skolēns skolā vai tās teritorijā apdraud savu vai citu personu veselību, drošību vai dzīvību, pedagoga pienākums ir informēt skolas vadītāju par skolēna uzvedību, bet vadītāja pienākums ir nodrošināt attiecīgajam skolēnam mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai kāda cita pedagoga klātbūtnē uz laiku no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām. Tāpat vadītāja pienākums ir arī rakstiski nosūtīt skolēna vecākiem informāciju par skolēna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu, nosakot arī atbalsta personāla pienākumus attiecībā uz turpmāko sadarbību ar skolēnu un tā vecākiem. Ja skolā nav iepriekš minētā atbalsta personāla, tā pakalpojumus jānodrošina pašvaldībai.

Latvijā izvērtēt un risināt drošības jautājumus skolā palīdz Kvalitātes dienests.